اخبار صنعت

تنظیم دوخت ماشین قبل از استفاده

2019-02-16
1. ارتفاع پای پایک را تنظیم کنید.
2. فاصله بین پای پا و سوزن را تنظیم کنید.
3. موقعیت پست خوراک پای پا را تنظیم کنید.
4. موقعیت نوار سوزن را تنظیم کنید.
5. اندازه کیت کوفت را تنظیم کنید.
6. نیروی کششی چشمه ی چسب را تنظیم کنید.