تاریخ ما


  • شرکت SUOTE در سال 2000 به پایان رسید.
  • 2005 دستگاه تولید چرخ خیاطی دستگاه FISRT ST-981 EYELET BUTTON HOLER.
  • 2006 چرخ خیاطی دست تولیدی ST-781.
  • چرخ خیاطی تولید eyeliner BUTTON HOLER 2010 ، ST-9820 ، BAR TACKING ST-430D ، الگوی SEWER ST-8311G و LOCKSTITCH BUTTON HOLER ST-800A.
  • سال 2014 به کارخانه جدید ساخته شده منتقل شد ، 40،000 متر مربع وجود دارد.